8. SDG - Középiskolás Kollégium (szervezet, munkaprogram)

 A Református Diákmozgalomban folyotatólag megjelent a kollégiumvezetők számára a "Collegiumi bibliaköri vezérfonal". A kollégiumok számának gombamódon való szaporodása azonban szükségessé tette a közösségek megszervezésének és működésének könnyítésére egy szervezeti és munkaprogram segédanyag: SDG középiskolás Collégium (szervezet és ,unkaprogram) kiadását is, ami a Szövetség kiadásában tizennyolc oldalon jelent meg.

Miután a füzet remekül hasznosítja az ifjúságpedagógiai alapismereteket és a Szövetség vezetőinek a munka során nyert tapasztalatait, s ezek közreadásával értékes eligazítást kínál bármikor, bármiféle ifjúsági szervezetnek, ennek szövegét teljes egészében fénymásolatban közöljük.

SDG középiskolás COLLÉGIUM

Állandó gyakorlati programm:

 • SZEPTEMBER: A munka megindítás. Toborozó.
 • OKTÓBER: Kirándulás, készülés a karácsonyi vásárra. Október 31!
 • NOVEMBER: Múzeum látogtaás. Szociális munkák előkészítése. Imahét.
 • DECEMBER: Collégiumi vásár (főleg lányok), collégiumi karácsonyest, karácsonyest a nyomortanyán.
 • JANUÁR: Havasi kirándulás (hólabdázás).
 • FEBRUÁR: Vetítettképes előadás. Vidám délután alsósokkal. Zsoltár- és Bibliaismereti verseny.
 • MÁRCIUS: Falujárás (collegiumi ünnepel). Avatás.
 • ÁPRILIS: Virágvasárnapi konferencia.
 • MÁJUS: Szeretetvendégség, kirándulás.
 • JÚNIUS: Zárógyűlés, új tisztikar beiktatása.

Ajánlott állandó munkák:

 • Collegiumi énekkar, zenekar.
 • Egyházi munkában egyéni részvétel.
 • Levelezés pesti és vidéki collegiumok között.
 • Régi tagok felkutatása, egybegyűjtése, velük való évenkénti találkozó.

Mit tegyünk a JOBB EGÉSZSÉGÉRT?

 • Reggeli, esti torna.
 • Kirándulás.
 • Mindig jó levegőn!
 • Le a nikotinnal!
 • Le a z alkohollal!
 • Észszerű sport.
 • Játékok, tiszta szórakozás.
 • Egészségügyi tízparancsolat.
 • Tanuljunk első segélynyújtást, vízbőlmentést.
 • Balatonszárszó!

I. A Soli Deo Gloria Collegium szervezete

1. Mi a Soli Deo Gloria Collegium?

Olyan igyekvő, református keresztyén, középiskolás tanulók közössége, akik az iskolai élet minden területén Jézus Krisztus elveit és mértékét akarják érvényesíteni. Akik bizonyságtevő és munkás tagjai református egyházuknak. Akik a régi magyar kálvinista diákélet értékes hagyományait feleleveníteni és gyümölcsöztetni akarják nemzetük szolgálatára. A fennálló isjúsági testületek (önképzőkör, cserkészcsapatok stb.) mellett önálló munkaterületen kívánja a só és kovász munkáját végezni. Minden Soli Deo Gloria Collegium alkotó tagja a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria  Szövetségének és a keresztyén ifjúsági világmozgalomnak. A Collegium tagjai az országos mozgalom jelvényét viselhetik.

2. A Cellegium célja

Olyan református keresztyén magyar diákjellemek kialakítása, akik iskolájukban és azon kívül is valamely áldozatos szolgálatot teljesítenek Isten dicsőségére.

3. Nevünk értelme

Nevük: Soli Deo Gloria Collegium, azaz olyan diákok társasága, akik iskolájukban és azon kívül is valamely áldozatos szolgálatot teljesítenek Isten dicsőségére.

4. A Collegium jelszava

 • Tisztaság             -  Tisztaság
 • Mértékletesség -  Hűség
 • Becsületesség    -  Szolgálat (leány)
 • Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze! (II Tim 2:3)

5. Mire törekszünk?

Arányos fejlődésre a négyes programm alapján:

 • a) okosabb fej,
 • b) jobb egészség,
 • c) gazdagabb lélek,
 • d) eredményesebb szolgálat (Lk 2,52)

6. Miért alakítunk SDG Collegiumot?

 • a) Azért, hogy közösségbe tömörítsük mindazokat, akik az igazi református keresztyén ideálok szerint akarnak élni.
 • b) Azért, hogy minden középiskolás diák az élet minden kérdésével szemben a református keresztyén világnézet alapján foglalhasson állást.
 • c) Azért, hogy alkalmat adjon diákoknak arra, hogy kevésbé szerencsés helyzetben lévő ifjú testvéreinknek szolgálatokat tehessenek.
 • d) Azért, hogy a magyar nép és a magyar református egyház részére gerinces és önzetlen vezető jellemeket neveljen.

7. Miért van szükség SDG Collegiumra?

 • a) Mert a középiskolás diákoknak szükségük van olyan alkalmakra, melyeken jeresztül egyéniségük rejtett képességeit fejleszthetik.
 • b) Mert a SDG Collegium előkészítő akar leni arra, hogy a ma diákja később ugyanezen elvek alapján szolgálja a kálvinizmus ideáljait a magyar életben.

8. A Collegium jelvénye, pecsétje és címere

A Collegium és az országos mozgalom jelvénye, pecsétje és címere Kálvin pecsétje, égő szívet tartó kéz ezen körirattal: "Cor meum velut mactatum Deo in sacrificium effero". Azaz magyarul: "Szívemet égő áldozatul az Úrnak ajánlom", ami azt jelenti: ÖNKÉNT, ÖNZETLENÜL, ŐÉRTE (három Ő).

9. A Collegium Lapja

Lapunk a "Református Diákmozgalom", melynek külön Collegium rovata van. E lapra lehetőleg a Collegium minden tagja előfizet, de maga a Collegium, mint testület is előfizet rá 1-2 kívülálló református tanuló számára.

10. A Collegium és az Országos Központ

Az országos központ a Collegiumok munkáját mindenben elősegíti, utazó titkár révén állandó kapcsolatot tart fenn velük s minden hó 10-én jelentést küld az országos közpotnak, mely "JELENTÉSLAPOT" küld.

11. A Collegium pénzügyei

A Collegium minden tagja hetenként legalább 6 fillért fizet, melyből 2 fillért a Középfokú Iskolák Országos Református missziói Bizottsága, mint  a református középiskolás munka felügyeleti szerve kap s mely összeg a református diákalapot szolgálja, - 2 fillért a Soli Deo Gloria Szövetség országos központja, mint anyamozgalom s 2 fillért a Collegium saját pénztára. Az előző kettő testületnek a 2-2 a csoport fizeti tagjai létszáma után.

12. Kik lehetnek a Collegium tagjai?

Középiskolák és középfokú szakiskolák úrvacsorázó református diákjai. Általában 14 évtől 19-ig bezárólag, számítva a gimnáziumi negyedik osztályt és a tanítóképző utolsó évfolyamát is. A Collegium idősebb és alkalmasabb tagjai lehetőleg végezzenek a 14 éven aluliak között vasárnapi iskolai jellegű bibliaköri munkát a vallástanár segítségével.

13. Hogyan szervezzünk SDG Collegiumot?

Bibliai módszer szerint a kis körből haladunk nagyobb felé. Az első gyűléseken részben a Collegium szervezetét beszéljük meg, részben megkezdjük a rendes programmunkat, hogy a fiúk a munka lelkével megismerkedjenek. Minden Collegium mellég szervezünk Tanácsadó Testületet, melynek az elnökkel együtt 3-5 tagja lehet. A Tanácsadó Testület elnöke mindig a vallástanár, vagy annak megbízottja. Az új csoport 3 hónapi próbaműködés után a központ kiküldöttjének jelentésébe alakul meg véglegesen és viselheti a Collgegium nevet és a Soli Deo Gloria jelvényt.

14. Új tagok felvétele

Belépni akaró új tag először is JELENTKEZÉSI LAPOT tölt ki. Mikor a Collegium rendes tagjai 3 hónapi próbaidő után döntöttek a meghívás mellett s jelölt a következő gyűlésen bizonyságot tesz a COLLEGIUM KÁTÉJÁNAK ismeretéről, ünnepélyesen taggá avatják és a jelvény viselésére feljogosítják.

15. A Collgeium munkája

Két részből áll. A Collegium belső élete heti, de legalább kéthetenként tartott gyűléseken jut kifejezésre. Idő: a többségnek alkalmas idő. Hely: iskola, egyházi helyiség, ifjúsági otthon, vagy tagok otthona. A munka másik fele a gyakorlati tevékenység, melyeket később adunk hónapokra beosztva.

16. A heti összejövetel

Az összejövetel ideje változhat a kora reggeli óráktól kezdve egészen az esti órákig. Olyan időben, mikor az iskolaii munkával és fegyelemmel nem ütközik s mikor a tagoknak is megfelelő.

Az összejövetelen jó levegő, kényelmes ülés, tisztaság, barátságos környezet, jó kedv (pl. zene) várja az érkezőket. Össze lehet kötni egy kis szeretetvendégséggel, esetleg egyszerű, alkohol és dohánymentes közös vacsorával. Legcélszerűbb azonban egyszerű teát felszolgálni.

A rendes heti összejövetel tartson kb. egy-másfél óráig. 15-20 fiú elég egy csoportban. Lehetőleg üljenek egy asztal köré a vezetővel a középen. Semmi se legye nyújtott, hanem változatos.

SORREND

 1. Ének.
 2. Ima, egy fiú.
 3. Ének.
 4. Bibliaolvasás (fiú).
 5. Bibliatanulmányozás 18-20 percig. (ezzel mintegy atmoszférát teremtünk).
 6. Rövid előadás (Megkérdezhetjük a fiúkat, miről szeretnének hallani. Esetleg ráiratjuk kis cédulákra, másrészt megfigyeli a vezető, mik a fiúk szükségei s a szerint állítja össze az ismeretterjesztő eszmecserék programmját. Különben az "Ébresztő" vezetők lapja idevonatkozólag is közöl anyagot.)
 7. Ének.
 8. Folyó ügyek, jegyzőkönyv olvasása, távollevők számbavétele, tervek.
 9. Persely, vagy tagsági díj.
 10. Játék 15-20 percig.
 11. Ének.
 12. Ima (egy fiú).

Mikor legjobban érezzük magunkat, fejezzük be az összejövetelt. Így annál jobban fognak vágyni a legközelebbi összejövetelre. Nagyobb fiúknál erre a játékra nincsen szükség.

Ey szeretetvendégséggel, vagy vacsorával kapcsolatos összejövetel programmja: (időtartama 11/2-2 óra)

 1. Vacsora és barátkozás. (30 perc)
 2. Az összejövetel megnyitása, éneklés, imádság (10 perc)
 3. Előadás vitatkozással (pl. életproblémák) (Beszélhet kívülálló is.) (40 perc)
 4. Collegium ügyei, gyakorlati munka megbeszélése. (20 perc)
 5. Rövid bibliamagyarázat, ima, ének. (Esetleg közös imádkozás.) (20perc)

Ha nincs tea, vagy vacsora, akkor az összejövetel megnyitásáig játék minden esetben. A Collegium munkája úgy fejlődjék, hogy eljusson a rendszeres közös imádság bevezetéséig.

17. A Collegium létszáma

Nagyobb létszámú Collégium korok szerint legalább két csoportra oszlik: 14-15 és 16-18. De alakulhatnak csoportok érdeklődési körök szerint is, pl. atlétikai, irodalmi, zene és ének stb. csoport. Egy csoport létszáma azonban 30-nál több nem lehet.

18. A Collegium tisztviselői

A Collegium tisztviselői csak Bibliaolvasó és imádkozó lelkek lehetnek. Ne felejtsék továbbá azt, hogy a református keresztyén jellemről nem csak beszélni kell, de azt tettekben kell megbizonyítani. Tisztviselőket mindig a Tanácsadó Testület tagjai és lehetőleg a Központ kiküldöttje jelenlétében iktatunk be.

19. Átlépés a Soli Deo Gloria Szövetségbe

A középiskola elvégzése után a Collegium tagjai meghívás után tagjai lesznek a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetségének, mely a mozgalom főiskolai tagozata és a református diákmunka hordozója. Ha tovább nem tanulnak, ajánljuk, hogy csatlakozzanak a helybéli Református Keresztyén Ifjúsági Egyesülethez.

II. A heti összejövetelek és a gyakorlati munka négy évi programmja

(4 éves világnézeti programmtervezet)

I. ÉV

 • SZEPTEMBER: Előkészítés. Jövő évi programm megbeszélése.
 • OKTÓBER: "Iskolánk" Iskolánk lelke. (Iskolánk múltja. Diák és tanár. Diákélet.) A tanulás művészete. Bizonyítvány, vagy tudás. Collegium és iskola.
 • NOVEMBER: "Az Otthon" Felelősségünk a családunkkal szemben. Édesanyám és én. Édesapám és én. Imádság a családban. Hála - hálátlaság.
 • DECEMBER:"Szolgálat" A szolgálat lelke. Segítés, vagy puskázás. Szolgálat a családi körben. Szolgálat az Anyaszentegyházban.
 • JANUÁR: "Takarékosság" Az idő, mint diákvagyon. A pénz, a modern nagyhatalom. Fillérekből milliók (Ford, Rockefeller). Sáfárság.
 • FEBRUÁR: "Kálvinizmus" A kálvinizmus nagy igazságai. A kálvinizmus, mint a hősiesség vallása. Jézus Krisztus hatalma a diák életében. A kálvinizmus világmissziója.
 • MÁRCIUS: "A mi magyarságunk" Magyar, vagy kálvinista? 1848. Tett - szóhazafiasság. Nagymagyarország. A magyarság missziója. Történelmi hivatásunk.
 • ÁRPILIS: "Karriérek" Érettségi. Elhelyezkedés és munkanélküliség. Isten akarata és pályaválasztásom. Állás, vagy hivatás; megélhetés, vagy szolgálat.
 • MÁJUS: "Sport" A sport fontossága. Játék és szórakozás. Álsport (tömegfutball, porfürdő). Sport és egészség. Rekordok, vagy erőgyűjtés.
 • JÚNIUS: "Barátság" Barátaim - igazi barátság. Egyesületesdi, vagy baráti közösség.

II. ÉV

 • SZEPTEMBER: "A diák a Biblia" Kijelentés - fantázia. A Biblia inspirációja. Kell-e Ótestámentum? Az Új-Szövetség lényege. Csodaszer, vagy napi táplálék?
 • OKTÓBER: "Kálvinista jellem" Tisztaság, mértékletesség, becsületesség, puritánság. Hűség, szolgálat. Önzetlenség, alázatosság. Szeretet, önfeláldozás, hősiesség: Soli Deo Gloria.
 • NOVEMBER: "Egymás terhét hordozzátok" Szegénygondozás (Kolduskérdés.) Diákszociális munka. Munkáslányok, cselédek. Inasok, tanoncok. Lelki nyomor - testi nyomor.
 • DECEMBER: "Advent" Egyházi év. Diák és prédikáció. Advent, Mikulás, "Jézuska". Igazi karácsony.
 • JANUÁR: "Diákbűnök" Súgógép, puskagyár, másolóiroda. "Osztályöntudat" - Klikk. (alsósok - felsősök) Pad és katedra. Beszédmodor, bizonyságtétel.
 • FEBRUÁR: "Keresztyén szórakozás" Mozi, színház, zene. Fonó, bál. Diákbál, farsang. Kártya, sakk, társasjáték.
 • MÁRCIUS: "Magyar falu" A magyar paraszt. A falu lelki arca.Falunyomor. A falu hivatása.
 • ÁRPILIS: "Művészet" Kálvinizmus és művészet. Népművészet. Zene. Kálvinista zsoltár. Az otthon művészete.
 • MÁJUS: "Modern próféták" Lenin. Gandhi. Mussolini. Hitler. (kívánatra más)
 • JÚNIUS: "Divat" Divat őfelsége. A divat, mint az előítélet forrása. Divatmodor. - Divatkór. - Tömegmánia. (Világrekorderek) Divatnagyság, mint bódítószer. (Felkapott emberek.)

III. ÉV

 • SZEPTEMBER: "Hit és tudás" Hit. Tudás. Hitnélküli tudás. Tudásnélküli hit.
 • OKTÓBER: "Öntudat" Collegista öntudat. Magyar vagyok. Evangéliumi öntudat. Kálvinista vagyok. (Reverzális)
 • NOVEMBER: "Szociális kérdések" Munka, munkás, nyomor. Szocializmus. Kommunizmus. A keresztyén szociális etika.
 • DECEMBER: "Református templom" A collegista, mint egyháztag. Úrvacsorai előkészület. Református templom és templomstílus. Istentisztelet.
 • JANUÁR: "Modor" Tökfilkó. Fajankó... Don Juan. Pompadour. Síma modor - gerinctelenség. Illemkódex - etikett.
 • FEBRUÁR: "Technika" A modern technika vívmányai. A technika áldásai és kérdései. Gépember - embergép. Egyéniség, vagy uniformitás. vagy "Női munka" Az Otthon lelke. Lakásművészet. Magyar konyha. Háziipar.
 • MÁRCIUS: "Kisebbségi kérdés" Erdély. Felvidék. Délvidék - Nyugatmagyarország. Szellemi és lelki mozgalmak odaát.
 • ÁRPILIS:"Irodalom" A kálvinizmus és az irodalom. Kedvenc regényem, költőim. Az olvasás művészete. Könyveim és a Könyvek Könyve.
 • MÁJUS: "Fiúk, leányok" Társaságban. Ideálom és én. VII. parancsolat. Eltékozolt élet.
 • JÚNIUS: "A világ körül" Külföldi diákélet (típusonként). Külföldi kapcsolataink.

IV. ÉV

 • SZEPTEMBER: "Csend" Az otthon csendje. Áhítatom. Bűnbánatom. Református ünnepnapok. Vasárnap megszentelése.
 • OKTÓBER: "Önfegyelmezés" Kálvinista böjt. Hangulat-uralom. Akarat-nevelés. Kálvinista aszkézis.
 • NOVEMBER: "Külmisszió" Külmisszió - belmisszió. Magyar református külmisszió. A külmisszió nagy alakjai. A külmisszió gazdasági jelentősége.
 • DECEMBER: "Egyházi intézményeink" Egyházszervezetünk (Egyh. község, megye, kerület, Konvent) Egyházunk szeretetintézményei.(Kórházak, árvaházak, Őrszentmiklós, Szeretetszövetség). Gyülekezeti munkásképzés (presbiternevelés, gyülekezeti munkás, diakonissza, diakónus, szociális missziós testvérek). Belmissziós intézményeink.
 • JANUÁR: "Hitünk hősei" Kálvin. Szegedi Kis István. Szenczi Molnár Albert. Károli Gáspár. vagy Kálvin felesége (De Bure Idelette), árva Bethlen Kata. Hugenották. Lorántffy Zsuzsanna. Minden Collegium foglalkozzék azzal, akinek nevét a collegium viseli; esetleg kívánság szerint mások életrajzával.
 • FEBRUÁR: "Társadalmi élet" Zsúrfiú - zsúrdáma (Cigaretta, bor, díszzsabóra). Párbaj - pletyka. Kártya, tánc. Diáktragédiák.
 • MÁRCIUS: "Revízió" Trianon. Nemzeti és gazdasági jelentősége. Trianon és a külföld. Magunk revíziója. Magam revíziója.
 • ÁRPILIS: "A Szentlélek temploma" Élet és egészség. A lélek tükre, a test lámpása. A bűn zsoldja a halál. A Szentlélek temploma (Harmónikus élet).
 • MÁJUS: "Sajtó" A magyar újságírás. A hitetlen sajtó (kőrúti zsargon). Katolikus sajtó. Kálvinista sajtó.
 • JÚNIUS: "Modern ifjúság" Fasiszták, hitleristák, ifjú kommunisták. Szívgárda. Máris kongregáció. Modern kór. Atheisták, internacionalisták, modernisták. Krisztus diákja.

GYAKORLATI MUNKA (Az állandó gyakorlati munkák mellett - lásd belső boríték lap) I. ÉV

 • OKTÓBER: "Iskolánk" Diák-tanár szeretetvendégség.
 • NOVEMBER: "Az Otthon" Anyák - leányok, apák - fiak Szeretetvendégség. (felcserélve! január)
 • DECEMBER "Szolgálat"  Karácsonyi vásár.
 • JANUÁR: "Takarékosság" Sáfársági hét.
 • FEBRUÁR: "Kálvinizmus" Tanulmányozzunk egy könyvet a kálvinizmusról.
 • MÁRCIUS: "A mi magyarságunk" Magyar nótaverseny.
 • ÁRPILIS: "Karriérek" Tűzzünk ki pályatételt a legjobban (de legalább jól) érettségiző collegistáknak. (Pl. szárszói konf. részv. díja.)
 • MÁJUS: "Sport" Rendezzen a Collegium az általa vezetett vasárnapi iskolában sport és játék délutánt.
 • JÚNIUS: "Barátság" Indítsunk nyárra "omnibusz" levelezést.

FORRÁSMUNKÁK:

 • OKTÓBER: Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai. Kövesi L.: A magyar dolgozatírás titka
 • NOVEMBER: Smiles: Munka.
 • DECEMBER: Fosdick: A szolgálat értelme.
 • JANUÁR: Aldrick: ... és lámpást adott kezembe az Úr.
 • FEBRUÁR: Kuyper: A kálvinizmus lényege. Tavaszi Sándor: A kálvinizmus világmissziója.
 • MÁRCIUS: Makkai Ernő: Bethen Gábor országalkotó politikája.
 • ÁRPILIS: Smiles: Önsegély.
 • MÁJUS: József kir. herceg: Sport és nemzetnevelés. Király Dezső tanulmányai. (Református diákmozgalom, Ébresztő.)
 • JÚNIUS: Lubbock: Az élet örömei.

GYAKORLATI MUNKA II. ÉV

 • SZEPTEMBER: "A diák a Biblia" Bibliaismereti verseny.
 • OKTÓBER: "Kálvinista jellem"
 • NOVEMBER: "Egymás terhét hordozzátok" Ebédmegajánlások gyűjtése a D. O. részére.
 • DECEMBER: "Advent" Minden collgeista lepje meg valamivel egy nem diák ismerősét.
 • JANUÁR: "Diákbűnök" Segítsünk egymásnak nagy komolyan tanulmányainkban.
 • FEBRUÁR: "Keresztyén szórakozás" Lásd általános programm.
 • MÁRCIUS: "Magyar falu" Lásd általános programm.
 • ÁRPILIS: "Művészet" Lehetőleg látogassunk meg egy múzeumot, kiállítást.
 • MÁJUS: "Modern próféták" Vitagyűlés testvércollegiumokkal.
 • JÚNIUS: "Divat" Lásd általános programm.

FORRÁSMUNKÁK:

 • SZEPTEMBER:László Dezső: A Biblia használata a keresztyén ifjúsági munkában.
 • OKTÓBER: Smiles: Jellem.
 • NOVEMBER: Incze G.: A Szentírás tanítása.
 • DECEMBER: Ravasz László: Hazafelé.
 • JANUÁR: Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai.
 • FEBRUÁR: Lubbock: Az élet örömei.
 • MÁRCIUS: Bene LAjos: A magyar falu társadalma. Gerlóczy Zsigmond dr.: Egészsági taácsok a falunak és mindenkinek. Oláh György: Három millió koldus.
 • ÁRPILIS: Doumergue: Művészet és érzelem Kálvinnál és a kálvinizmusban. Bátky - Győrffy - Viski: A magyar népművészet.
 • MÁJUS: Ossendowski: Lenin. Máhátmá Gnadhi könyve (Atheneum kiadása). M. Sarfatti: Mussolini. Emil Ludwig: Mossulinin vallomásai. Hitler: Das programm.
 • JÚNIUS: Sebestyén Jenő dr.: A református nő lelkivilága.

GYAKORLATI MUNKA III. ÉV

 • SZEPTEMBER: A collegisták egyéni foglalkozása más collegistákkal.
 • OKTÓBER: "Öntudat" Egy öntudatosító munka elolvasása.
 • NOVEMBER: "Szociális kérdések" Vándorkosár összeállítása.
 • DECEMBER: "Református templom" Levelezőlapok gyűjtése református templomokról.
 • JANUÁR: "Modor" GYűjtsünk a Szentírásból illemszabályokat.
 • FEBRUÁR: "Technika" Modern technikai alkotások bemutatása vetített képekkel.
 • MÁRCIUS: "Kisebbségi kérdés" Irredenta jellegű ünnepély a falujárással kapcsolatban.
 • ÁRPILIS:"Irodalom" Küldjön a cellegium egy darab könyvet a Szövetség könyvtárába.
 • MÁJUS: "Fiúk, leányok" Közös szeretetvendégség.
 • JÚNIUS: "A világ körül" Levelezzünk egy külföldi diákkal.

FORRÁSMUNKÁK:

 • SZEPTEMBER: Drummond: Természeti törvény a szellemi világában.
 • OKTÓBER: Makkai S.: Öntudatos kálvinizmus. Heid. Káté. II. Helv. Hitv.
 • NOVEMBER: Grob-Fónyad: Munkáskáté. Bogdán: A kálvinista politika alapelvei. Oláh György: Három millió koldus.
 • DECEMBER: Forgács: Lelki próba. Debreceni László: A ref. templomstílus.
 • JANUÁR: Smiles: A jellem.
 • FEBRUÁR: Universum kötetei. Spengler fejtegetései.
 • MÁRCIUS: László D.: A kisebbségi élet áldásai. (R.D.). A TESz és Revíziós Liga kiadványai megkérendőek.
 • ÁRPILIS: Kuyper: A kálvinizmus lényege.
 • MÁJUS: Szalonnás: Ref. Ifjú. Sebestyén Jenő dr.: A református nő lelkivilága.
 • JÚNIUS: Lurie: Francia diákélet; Angol diákélet.

 

GYAKORLATI MUNKA  IV. ÉV

 • SZEPTEMBER: "Csend" Hivogatás a collgeiumba.
 • OKTÓBER: "Önfegyelmezés" Vond meg magadtól egy időre, amit nagyon szeretsz.
 • NOVEMBER: "Külmisszió" Használt bélyeg gyűjtése, ezüstpapír, perselyezés külmisszió céljaira.
 • DECEMBER: "Egyházi intézményeink" Egy közeli egyházi intézmény meglátogatása. Szervezzünk ünepélyt valamelyik árvaháznak.
 • JANUÁR: "Hitünk hősei" Ki-ki tanulmányozza egy-egy nagy emberünk életét behatóbban (fel van cserélve! április)
 • FEBRUÁR: "Társadalmi élet"  Collegiumi vidám délután.
 • MÁRCIUS: "Revízió" Iparpártolás. Levelezzünk egy megszállott területi diákkal.
 • ÁRPILIS: "A Szentlélek temploma" Kirándulás.
 • MÁJUS: "Sajtó" Vegyünk részt a kálvinista sajtó propagandában.
 • JÚNIUS: "Modern ifjúság" Tanulmányozd nyáron e típusokat.

FORRÁSMUNKÁK:

 • SZEPTEMBER: Vass V.:Ünnepnapjaink. Augusztinusz vallomásai. Kempis Imitatio Christi.
 • OKTÓBER: Payot: Az akarat nevelése
 • NOVEMBER: Külmissziói évkönyv, a Kálvin Szöv. kiadványai. Szabó A. Külmissziói óramutató. M Prot. Irod. Társ. kiadványai.
 • DECEMBER: Sylveszter: Ref évkönyv. Bpesten a 100 éves Kálvin-téri templom (Patay Pál dr.)
 • JANUÁR: Batiz Dénes dr.: Egészséges élet.
 • FEBRUÁR: Gonda B.: Fiúk könyve.
 • MÁRCIUS: Makkai: Magunk revíziója. Pesti Hírlap Revíziós Albuma. Légy halálig irredenta
 • ÁRPILIS: Farkas István: Hitünk hajnala. Dr. Pruszinszky: Hitünk hősei, Hugenotta füzetek.
 • MÁJUS: L. a Kálvinista szemle és az Új Magyarság ezirányú cikkeit.
 • JÚNIUS: Ref. Diákmozgalom, Új Magyarság cikkei.

 III. A Soli Deo Gloria Collegium alkotmánymintája

(A Collegium alapító tagjai főkörvonalakban az alábbi minta szerint készítik el a Collegium alkotmányát.)

1. Neve

A Collegium alapítói egyakarattal nevet választanak (A Bibliából, vagy a református egyház történelméből (pl. Rákóczi György S.D.G. Collegium, Debrecen). A Collegium az országos központon át kacsolódik az ország többi collegiumához és a keresztyén ifjúsági Világmozgalomhoz.

2. Cél

Olyan református keresztyén magyar diákjellemek kialakítása, akik iskolájukban és azon kívül is valamilyen áldozatos szolgálatot végeznek Isten dicsőségére.

3. Tagság

A Collegiumnak kétféle faja van: rendes és tanácsadó.

 • a) Rendes tag lehet a 14. évétől kezdve a középiskolák és középfokú szakiskolák minden úrvacsorázó református diákja, aki a Collegium célját magáévá tette s a Collegium tagjai közé ünnepélyesen felvétetett. A felvételt megelőzi a jelentkezési lap kitöltése, sajátkezű aláírása, három hónap próbaidő, a Collgeium Kátéjának ismeretéről való bizonyságtétel és a felvételről szóló határozat.
 • b) Tanácsadó tag lehet (2-4, az elnökön kívül) olyan legalább középiskolát végzett buzgó református egyháztag, akit a vallástanár az országos központtal egyetértően e tisztségre felkér. A tanácsadó tagok alkotják a Tanácsadó Testületet, melynek feladata a munkára és pénzkezelésre való felügyelet, a Collegium munkájának szellemi és anyagi támogatása. A Tanácsadó Testület évnegyedenként ülést tart, de legalább háromszor egy évben. Év végén az országos központtal közli észrevételeit. A Tanácsadó Testület elnöke mindig vallástanár.

4. Tagsági díj

A Collegium rendes tagjainak tagsági díja legalább heti 6 fillér, melyből 2 fillért a Középfokú Iskolák Országos Református missziói Bizottságának, 2 fillért a Soli Deo Gloria Szövetség országos központjának és 2 fillér a Collegium saját pénztárát illeti meg. Az előző két testületnek a Collegium fizeti be a létszáma után a 2-2 fillért.

5. A Collegium tisztviselői

A Collegium tisztviselői a következők: elnök, titkár, pénztáros, jegyző. A tisztviselők egy évig szolgálnak, de újra is választhatók. Ha a Collegiumnak csoportjai vannak, úgy a Collegium tisztviselői lehetőleg közülük választandók.

6. Választások és gyűlések

A Collegium elnöke a Tanácsadó Testület elnökével egyetértésben a választások előkészítésére egy 3 tagú bizottságot jelöl (jelölő bizottság), akik a választás előtt legalább egy héttel nyilvánosságra hozzák a Collegium gyűlésén munkájuk eredményét.

A tisztviselők választása június hó folyamán történik titkos szavazással. A választás eredményéről azonnal jelentés teendő az országos központnak. Az elnök rendkívüli gyűlést is hívhat össze, vagy 3 tag írásbeli kívánságára. A Collegium tagjainak fele határozatképes.

7. Bizottságok

Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a Collegium elnöke és a Tanácsadó Testület elnöke 3 tagú bizottságokat jelölhetnek ki a következő munkákra:

 • a) Bibliás Munka Bizottság. Feladata állandóan ébren tartani a Biblia iránti érdeklődést s a fiúkat megnyerni a naponkénti  Biblia-olvasásának és imádkozásnak.
 • b) Gyűléselőkészítő Bizottság. Összeállítja a heti összejövetelek programmját és a kívülállók segítségéről gondoskodik.
 • c) Gyakorlati Munkák Bizottsága. Előkészíti a Collegium gyakorlati munkáit az évi programm szerint, gondoskodik a játékról és a társas estékről.

A helyi szükségletek szerint más bizottságok is szervezhetők.

A Collegium elnöke minden bizottságnak hivatalból tagja. Ajánljuk, hogy a Collegium az édesanyákat is vonja be a munkába.