7. Az SDG kisközösségi vezetőinek támogatása

A már ismertetett bibliai vezérfonalakon és az "SDG középiskolás Kollégiuma" című szervezeti-működési segédanyagon felül Soos Géza összeállításában a Szövetség 28 oldalon kiadta a "Soli Deo Gloria Vezetői Kiskáté"-t is. Ennek I-V. fejezete lényegében a diákmunka lényegét, módszerét írja le, indítástól a kollégisták avatásáig és fogadalomújításáig. A VI-VIII. fejezetek a kollégiumvezető kapcsolatát tárgyalja a központhoz, más ifjúsági munkákhoz, vallástanárhoz stb. Ezt a három fejezetet az alábbiakban szó szerint közöljük.

Soli Deo Gloria

VEZETŐI KISKÁTÉ

Vezető és kollégisták, fegyelmezés

A kollégiumvezető és kollégistái között az idősebb testvér és a fiatalabb testvérek viszonya áll fenn. Testünkhöz köttetett a gyarlóság: minden közösségben lehetnek, vannak "fegyelmezési" esetek. Éppen Kálvin hangsúlyozta az egyházfegyelem fontosságát. A vezető a bibliai fegyelmezést gyakorolja (Máté 18:15-17). Minden dolgot számon tart. Ha nehézség van, először négyszemközt beszél, azután a tisztikar, vagy néhány komoly diák előtt, végül a kollégium előtt figyelmezteti a tévedőt. Ha nem használ: bizonyos időre kizárhatja a kollégiumból. Közben már élhet a jelvény-megvonás jogával. A jelvényviseléstől egy vagy több hétre eltilthat egyeseket. Pl. aki néha önhibáján kívül (betegség, családi baj stb.) intőt, rovót kap, attól javításig, akit hazugságon vagy csúf beszéden fogtak, attól 3-7-14 napig megvonható a jelvény; aki félévben, év végén nem véletlenül bukott, attól javításig (miről a vezető személyesen győződik meg a tanártól) a jelvény megvonandó.

Kollégiumvezető és az iskola

A kollégiumvezető az iskolával összhangban munkálkodik. A munka gyakorlati következményei éppen az iskolában kell, hogy először mutatkozzanak (jobb előmenetel, nagyobb fegyelmezettség, szorgalom, jobb magaviselet stb.). A vezető minden munkakezdetkor és év végén jelentkezik nemcsak a vallástanárnál, de az igazgatónál is. Igyekszik a tanárokkal minél melegebb kapcsolatba kerülni, a munkával rokonszenvező tanárokat egy-egy előadásra, látogatásra megkérni. Egyes jobb kollégisták esetleges vétlen nehézségeiben (családi, egyéb körülmények miatt), igyekszik a tanári karnál közbenjárni, természetesen mindig a kérdéses kollégista tudta nélkül. Gondoskodik arról, hogy az összefoglaló jelentést az iskola igazgatósága is megkapja.

A kollégiumvezető és a vallástanár

Az SDG munka - miként a KIE munka is - azon a módszerbeli tételen épül fel: "ifjakat ifjak által megnyerni Krisztus ügyének". A fiatal, fejlődő diák a legritkábban tud oda felemelkedni, hogy számára az osztályozó hatalommal rendelkező tanár (vallástanár, hitoktató lelkész stb.) jelenléte valami feszélyezést ne jelentsen. - Ezért - bár általában a vallástanár az egész munka irányítója, s ő képviseli a kollégiumot az intézet felé is, - jó, ha rendszeresen nincs ott a gyűléseken, hanem azokat közvetlenül fiatal egyetemisták, nemrég végzett növendékek,  - a tanárok bizalmát is bíró komoly, hívő diákok (kiskollégiumot rendesen felsős diákok), esetleg az illető csoportot éppen nem tanító fiatal tanárok vezetik. ( Hasonló elv a cserkészetnél, ahol a rajt, őrsöt fiatal diákvezető vezeti.)

A tapasztalatok szerint az a legegészségesebb megoldás, ha a vallástanár az egyes csoportok vezetőit tartja össze heti, kétheti vagy havi vezetői gyűléseken, ott számonkér, irányítást ad stb., viszont magukra a gyűlésekre csak havonta egyszer látogat el.

Amennyiben helyi okokból a vallástanár el van foglalva (cserkészet, gyülekezeti szolgálat stb.) vagy egészsége úgy kívánja, - jó, ha a munka irányítására az Országos Központtal egyetértve egy fiatal hívő református tanártársát, vagy az iskolából már kikerült SDG-st kér meg. Persze bármikor beszámolót kívánhat, befolyhatik a munkába.

A kollégiumvezető minden munkakezdetkor, fontosabb eseménynél feltétlenül felkeresi a vallástanárt és semmi jelentősebb újítást nem visz a munkába előzetes jelentés, illetve hozzájárulás nélkül.

A kollégium és a csendesnapok

Az SDG kollégium minden módot megragad a szolgálatra. A csendesnapok idejét igyekszünk mielőbb megtudni, s akkor a legbelső kollégisták akár már hetekkel előtte néhányszor összejöhetnek közös imádságra a csendesnapokért. A csendesnapok alatt pedig az összes kollégista mozgósítva van: mindenki igyekszik nemcsak a maga számára minél több lelki ajándékot gyűjteni, de ehhez segíti többi nemkollégista társait is. Főképp azokat igyekezzünk szeretettel, belső imádsággal megnyerni, akikről tudjuk, vagy sejtjük, hogy még rugódoznak Isten ellen. A vezető esetleg előre beosztja a "haditerületet", hogy melyik osztály melyik diákjaiért, kik fognak elsősorban felelősséget vállalni.

A kollégiumvezető és a gyülekezet

Az SDG munka lényegéből folyik, hogy a gyülekezet számára igyekszik munkásokat nevelni. Ezért ha csak egy mód van rá, a kollégiumvezető vegyen részt annak a gyülekezetnek az életében, ahova kollégiuma esik. Igyekezzék a lelkipásztorral több alkalommal találkozni, tanácsait kikérni, évenként legalább egyszer a kollégiumba meghívni (előadás, igemagyarázat). A szolgálatra alkalmasnak látszó kollégistákat ajánlja segítségül vasárnapi iskolánál, RKIE munkákban, illetve leánymunkában, "dekás akciónál", stb. Ügyeljen fejlődésükre, hogy az SDG-sek valóban a szolgálat megtestesítői, só és kovász lehessenek. Fokozottan vonatkozik ez az SDG körök vezetőire is.

Ahol erre lehetőség van, igen jó, ha az év elején a kollégium egy délelőtti, vagy délutáni istentisztelet keretében előadja jövő évi terveit, bizonyságot tesz esetleges nyári  konferenciák, összejövetelek áldásairól, s a gyülekezet imádságos szeretetét kéri, év végén pedig ugyancsak templomban, vagy gyülekezeti teremben már összefoglaló jelentéssel, akár több rövidebb bizonyságtétellel számol be munkájáról.

Akik egy gyülekezetbe tartoznak, lehetőleg együtt járuljanak az Úrvacsorához.

A kollégiumvezető és egyéb ifjúsági munkák

Az SDG tagadja öncélú diákmunka jogosultságát. A diák, mint szellemiekben nagyobb lehetőségekkel bíró testvér, szolgálni köteles többi testvéreinek, mihelyt erre alkalmas, illetve erre alkalom nyílik. A kollégiumvezető állandóan ápolja az egyetemes magyar és református testvériség gondolatát. Igyekszik legalább évenként egyszer (lehetőleg 2-3-szor) a nemdiák ifjúsággal összehozni a kollégistákat. Az SDG hitvallásos és magyar nemzeti alapon áll, előtte tehát két nagy látomás van: RIM: Református  Ifjúsági Mozgalom, az egész ország diák, nemdiák, fiú és leányifjúsága egységes nagy táborban, a gyülekezeteken belül élő lelki közösségben;  MIM: Magyar Ifjúsági Mozgalom, ahol az egész ország hívő, magyar ifjúsága református, katolikus, evangélikus stb. egy nagy élő nemzeti közösségben veti le magáról a felelőtlenség, idegen erkölcsiség, szellemiség légkörét és áll be fokozott tudással, fajtája szeretetével, tiszta erkölcsi élettel a nagy magyar nemzetépítésbe.

Az SDG Szövetség tagegyesülete az Országos Magyar Protestáns Diákszövetségnek s ezen keresztül a Magyar Nemzeti Diákszövetségnek. Így igyekszik diákfronton egyetemes protestáns és nemzeti szolgálatot is vállalni. (Főiskolás tagozatán keresztül.)

A kollégiumvezető és az SDG Központ

Az SDG vezető nem felejtheti, hogy megbízását Istentől kapta, de Isten eszközül, összefogó diákmissziói szervül itt és most a Soli Deo Gloria Mozgalmat hívta el. Megbízólevelében foglalt szolgálati elveket szem előtt tartja: a Mozgalommal (Központtal) élő összeköttetésben van, lapját járatja és olvassa, a vezérfonalat és az abban foglaltakat felhasználja, továbbadja;  - a Mozgalom konferenciáin lehetőleg legalább évenként kétszer (virágvasárnap, nyáron pedig Balatonszárszón) részt vesz - a vezetőképző konferenciákról, vezetői gyűlésekről csak végső, elháríthatatlan nehézségek miatt marad el. Isten és emberek előtt felelős nemcsak a rábízott lelkekért, hanem az egész Mozgalomért. Ha bármilyen helyi, vagy országos nehézségről, a Mozgalom szolgálatát gátló körülményről tudomást szerez, teljes bizalommal azonnal köteles azt közölni a Mozgalom országos vezetőségével (elnök, alelnök, főtitkár). Előzetes bejelentés és helyettesről való gondoskodás nélkül semmiképpen (kivéve valami egészen elháríthatatlan) el nem marad a kollégiumi gyűlésről, de az esetben is vagy azonnal, vagy a legelső lehetőségkor (akár egy óra múlva vagy másnap) jelentést tesz elmaradásáról a vallástanárnak (az igazgatónak) és az SDG Központnak. A vezető különleges kötelessége hogyha lelki, szellemi (nyelvek, művészet, irodalom stb.) téren különösen kiváló egyéniséggel találkozik csoportjában, annak nevét, címét, családi körülményeit saját megfigyeléseivel együtt haladéktalanul bejelenti az SDG Központnak. A vezérfonalhoz a vezető lehetőleg alkalmazkodjék, - az abban foglaltakat tovább kell adnia, de ha más szükségleteket lát, akkor a vezérfonal anyagát szükség szerint összevonhatja, vagy későbbre teszi, hogy a pillanatnyi lelki szükségletet is kielégítse.

A kollégium és a hatóságok

Mozgalmunk diákmissziói munkáját a Református Egyetemes Konvent 44/1954. számú határozatában - a sajátos mozgalmi jelleg fenntartása mellett - a maga missziói munkájának ismerte el. Kifejezetten református, hitvallásos munkánk tehát anyaszentegyházunk missziói munkája, melyet református fiatalok önként, önzetlenül, a maguk anyagi teherviselésével látnak el. (Évi 60-80.000 pengő között mozgó költségvetésünkhöz az Egyetemes Konvent és a Budapesti Református Egyházmegye részéről 4100 pengő segélyt kapunk, mely Központunk 2500 pengős karbantartási hozzájárulásának, (lakbér) fűtésének, takarításának és vasúti bérletjegyeink árának (1000 pengőn felül) fedezésére szolgál; missziói munkánk folytatására, intézményeink fenntartására az összes többi kiadást nekünk kell előteremteni, sáfárság, társadalmi adománygyűjtés stb. révén. )

Szövetségünk alapszabályait a m. kir. belügyminiszter 100.012-1927. szám alatt hagyta jóvá. Középiskolás munkánk elismerésére, illetve támogatására a m. kir. vallás- és közoktatásügy miniszter 757 ad 560/24/1931. számú rendelete, a polgári és egyéb középfokú iskolákban való működésünk engedélyezésére külön a 72.468/1933. V/a. ü. o. sz. kultuszrendelet vonatkozik. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a kereskedelmi, ipari stb. szakiskolákra vonatkozóan 172.879/VII/a/1932. számú rendeletében hívta fel az iskolai hatóságokat munkánk támogatására.

A vezető és munkatársai (imagárda)

Csendesnapokon kívül is minden nagyobb feladat, vagy vállalkozás előtt azok, akik leginkább felelősséget éreznek az ügyért, jöjjenek össze imaközösségre. Ezek a vezető legjobb "munkatársai" lehetnek.

Igen nagy jelentőségű, ha egy imádságos gárda a reggeli áhitatok rendezését vállalja. Ott, ahol erre lehetőség van, a teljesen önként kívánkozó diákok 3/4 8-kor egy teremben összegyűlnek s ének. rövid igeolvasás után imádságban kérik ) Isten segítségét, hogy az olvasott Ige napi vezérigéjük legyen és becsülettel, az Ő áldásával folyhassék a nap.

E kis csoportokból növekednek igazi kollégiumi munkatársak. Fontos, hogy a vezető ne akarjon mindent maga elvégezni. Ő legyen ott mindenütt, segítsen, irányítson, de hagyjon teret szabad életnek kifejlődésére. Mihelyt valakit fejlődni lát, adjon neki bármilyen kis megbízatást.

A kollégiumvezető és a készkiadások

Az SDG vezető tudja, hogy mindent Istentől kapott, mindennel (pénz, tehetség stb.) Neki tartozik. A Neki való szolgálat kiváltság. Ezért minden lehetőség szerint igyekszik sáfárként készkiadásait is fedezni. Amennyiben erre Isten előtti lelkiismerettel nincs lehetősége, akkor előzetes bejelentés és hozzájárulás alapján az Országos Központ a készkiadásokat megtéríti. Aki maga fedezi készkiadásait, negyedévenként beadhatja elszámolását, s az igazolt kiadásokat az Országos Központ tagdíjként, ill. adományként nevére elkönyveli. 

Kik a szórványvezetők és mi a teendőjük?

A szórványvezetők azok az SDG vezetők (főként tanítók, tanítónők, stb.) akik már benne voltak az SDG munkában, de életkörülményeik olyan helyre küldték őket, ahol nincsenek középiskolás diákok, vagy egyéb okból nem vezethetnek rendszeresen diákmunkát. Az ilyen vezetők legalább két havi (félévi) rövid írással és kiadványaink elolvasásával tartsanak kapcsolatot mozgalmunkkal, minden lehetőséget ragadjanak meg, hogy RKIE, vagy leánymunkában részt vehessenek, esetleg ilyent létrehozhassanak, s hacsak egy mód van rá a környéken lakó SDG-seket legalább negyedévenként egyszer gyűjtsék össze baráti SDG-találkozóra.

 

A kollégiumvezetés feltételeiről

Mi a kollégiumvezetés belső feltétele?

Az, hogy a vezető lélek szerinti indítást érezzen; Istentől kapott parancsnak tekintse a vezetést. Az nem lehet akadály, hogy noha hívást érez - gyengének, alkalmatlannak véli magát. Az Ő ereje erőtlenség által végeztetik el (II. Kor. 12:9)Ha valaki lelki kincseket kapott Istentől, akkor minden rugódozása ellenére tovább kell adnia azokat, különben elvétetik tőle az, amije van (Máté 25:29).

Mi a kollégiumvezetés külső feltétele?

Az, hogy az Országos SDG Központ megbízást adjon. A vezető előbb elolvassa, majd aláírja a vezetői nyilatkozatot, kitölti a személyi lapot s átveszi megbízó levelét. Aki egy gyűlésről előző bejelentés és kellő ok híján elmarad, meginthető, - aki két gyűlésről marad el előzetes bejelentés nélkül, a vezetéstől hosszabb, vagy rövidebb időre felfüggeszthető. Megvonható a munka attól is, aki a Mozgalommal nem tart fenn kapcsolatot, vagy a Mozgalom lelki, szellemi egységét veszélyezteti.

Hogy készül a vezető?

A vezető minden alkalmat megragad, hogy lelkileg, szellemileg maga is a legteljesebb ember legyen s minél többet továbbadhasson. A készülődés kétféle: állandó és alkalmi. 1. Csak az lehet jó vezető, aki magát Istentől hagyja vezettetni (Róma 8:14). Aki tehát - református hitünk tanítása szerint - naponként leborul Isten előtt: kéri, hogy Jézus Krisztus tisztítsa meg bűneitől, hogy meghallhassa az Igéből az Ő parancsát s Isten felséges akarata valóban érvényesüljön engedelmesség által életében. Az állandó készülődés állandó készenlétet  jelent: napi igeolvasást, imádságot, szolgálatot. 2. Az alkalmi készülés azt jelenti: a vezető a gyűlés előtt alázatos imában kéri Istent, hogy a gyűlésen használja eszközéül, hogy ne a maga akaratát, gondolatát adja tovább, hanem Isten üzenetét, parancsát. A vezető sohasem felejtheti el, hogy neki mindent meg kell tennie a készülésért, de a gyűlés értéke mégsem ezen fog múlni, hanem Isten kegyelmén, mely esetleg a vezető feltétlen engedelmességén át jelentkezik. (Megtörténhetik, hogy nem is arról lesz szó a gyűlésen, amire "készült", hanem másról. Isten mégis - éppen az engedelmesség folytán megáldja az együttlétet, noha a vezető látszólag arra nem készült, amit elő kellett vennie. Persze ez kivételes eset. )

A vezető közössége

A vezető épp oly bűnös ember, mint a többiek. Ő is megakadhat. "Egymás hite által épüljetek", "egymás terhét hordozzátok", szól az Ige parancsa. A vezető igyekezzék egy-két saját nembeli vezetőtársával, vagy hívő egyéniséggel eleven ige- és imaközösségben élni (Gal. 6:1, 2, 3-10).

Mit ad tovább a vezető?

Amit kapott Istentől. Nem többet, mert azzal farizeussá válik és munkája rombolhat. Nem is kevesebbet - ha bármilyen nehéz is őszintének, önmagát megalázottnak lenni, - mert az Isten meglopása volna. A vezető Istentől kapott lelki-szellemi ajándékait, Isten parancsa és a gyűlés anyagának követelménye szerint egyszerűen, közvetlenül, élénken adja tovább. A meggyógyított bélpoklos (Márk 1:40-45) nem tudja magában tartani, hogy Jézus meggyógyította; - András, Fülep első dolga volt továbbadni: "megtaláltuk a Messiást" (János 1:41-46). Akiknek nincs továbbadnivalója, tartson bűnbánatot, hogy nyilvánvalóvá legyen előtte Isten ajándéka: addig pedig nem adja tovább az Igét legjobb hite és tudása szerint, esetleg minden hozzáfűzés nélkül.

Milyen legyen a jó vezető?

Erre legtöbb fényt Jézus példázatából meríthetünk: János 10: 1-15. Röviden: 1. Minden léleknek megvan a maga "ajtaja", a jó vezető ezt keresi meg (imádsággal, Isten útmutatásával), ezen megy be. Aki betör egy lélekbe - akár a legjobb elgondolásból is, "tolvaj az és rabló". Kárt tesz. 2. A jó vezető néven szólítja juhait. Nemcsak polgári nevüket ismeri, de lelki-szellemi szükségeiket, sajátságaikat igyekszik négy-hatszemközti beszélgetésekben megismerni, hogy a lelküket szólíthassa meg személy szerint. 3. Példát ad, amit mond, azt teszi. 4. "Életét adja a juhokért": úgy szereti kollégistáit, hogy értük semmiféle időbeli, pénzbeli áldozatot nem sajnál, ha kell, vállalja a társadalmi és egyéb "karrierek" látszólagos feláldozását. Kigúnyoltatást, meg nem értést, stb. (Márk 8:34-37).

Mit nem felejthet el a kollégiumvezető?

Azt, hogy munkája a legmagasabbrendű nemzeti és egyházi misszió! Minden győzelmes, boldog közösségi élet alapja: a tiszta, hősiességre képes - igazságban, békességben, Szentlélek által való örömben folyó - egyéni élet. Ilyen élet nincs Jézus Krisztus váltsága, Isten akaratának komoly keresése, a Neki való engedelmesség nélkül. Amikor a vezető egy-egy magyar református életet Istenhez segít, Isten országát építi, a boldogabb nemzeti és egyházi jövendő egy-egy szilárd tégláját rakja le. - Aki hűtlenül otthagyja szolgálatát bármilyen okból (érdek, lustaság, szívügy stb.), az Isten ügyének, egyházának, hazájának egyaránt árulója!

AKI HŰ A KEVESEN, SOKRA BIZATIK (Máté 25:21)

MEMENTO

Soli Deo Gloria Vezetőknek

"Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze" (II. Tim. 2:3)

1. SDG vezető Isten országának munkása, magyar hazájának és református anyaszentegyházának hű gyermeke. Nem tesz "szívességet" sem Istennek, sem hazájának, sem egyházának, még kevésbé az SDG mozgalomnak, hanem a gyermeki szeretet kötelezéséből: hálából, kitüntetésként szolgál.

2. SDG vezető legfőbb feladata fiatal életeket Jézus Krisztushoz segíteni, s őket az Isten dicsőségéért való, - tehát önkéntes, önzetlen - szolgálatban megerősíteni az általunk ismert legrövidebb úton: a református hit, a kálvinista világnézet kincsein keresztül. E feladatot kívánják betölteni nemcsak az SDG kollégiumok, körök, az egyéni munka, de közvetve az összes SDG intézmények (internátusok, üdülő, stb. )is.

3. Az SDG vezető belső élete a naponkénti bibliatanulmányozás, imádság és szolgálat pillérein épül fel.

4. Az SDG vezető minden munkáját Istennel kezdi, mindenért Istennek ad hálát, tehát nem mehet készületlenül (Efézus 6: 10-18), egyéni elmélyülés nélkül sem kollégiumba, sem konferenciára, sem más munkába. A fiatal lelkek "titkos ajtaját" csak Isten mutathatja meg, ennek megtalálása nélkül vajmi keveset ér munkája.

5. Az SDG vezető szeretettel gondoskodik minden egyes reábízott lélekről. Igyekszik minden egyes rábízott lelket megismerni, személyes beszélgetésekkel, imáival, idejével, tanácsaival, stb. segíteni.

6. Az SDG vezető mindig alázatosan szolgál és a legkisebbnek látszó feladatot is lelkiismeretesen végzi, tudván, hogy csak aki kevesen hű, bizatik többre (Máté 25:21). Mint Krisztus katonája, feltétlenül pontos és fegyelmezett, nem felejti el ígéretét, adott szavát.

7. Az SDG vezető tudja, hogy sokak szeme rajta van. Isten parancsából is, ezért is példaadó kell hogy legyen az élet minden területén /tisztaság szóban-tettben, becsületesség, mértékletesség, szolgálatkészség, hűség).

8. Az SDG vezetőnek semmije sincs, amit nem Istentől kapott  volna. Ő tehát csak sáfár, aki mindenét: tehetségét, idejét, anyagi javait, életét gondolkodás nélkül kell, hogy Isten ügyéért kockára tegye.

9. Az SDG vezető az Országos Soli Deo Gloria Központtal belsőséges viszony tart fenn, a Szövetség hivatalos lapját, a Református Diákmozgalmat járatja, a vezérfonalakat, mozgalmi iratokat gondosan átolvassa, azok szellemében jár el, részt vesz a Szövetség Konferencián, minden lényeges ügyről azonnal értesítést küld és a Központnak való előzetes bejelentés nélkül semmiképpen nem hagyja el munkahelyét, nem hiányzik kollégiumból, bibliakörből.

10. Az SDG vezető tudja, hogy munkája a legmagasabbrendű nemzeti és egyházi misszió. Minden boldog, győzelmes közösségi élet alapja: a tiszta hősiességre képes - igazságban, békességben, Szentlélek által való örömben folyó - egyéni élet. Ilyen élet nincs Jézus Krisztus váltsága, Isten akaratának komoly keresése, a Neki való engedelmesség nélkül. Amikor a vezető egy-egy magyar református életet Istenhez segít, nemcsak Isten országát építi, hanem a boldogabb nemzeti és egyházi jövendőt is.  - Aki szolgálatát bármilyen okból ("családi" ügy, érdek, lustaság, szívügy, stb.) hűtlenül otthagyja, az Isten ügyének, hazájának, egyházának egyaránt árulója.

 

SZOLGÁLJ SZERETETTEL!                LÉGY HIV MINDHALÁLIG!