07. Az 1928. évi balatonszárszói elvi program

 " Az SDG Szövetség tagjai Isten szuverenitásának nagy igazságától áthatva testüket a Szentlélek templomának tekintik: teljes lelki és testi tisztességben élnek, kötelességeiket lelkiismeretesen teljesítik, az életnek Istentől adott nemes örömeit bölcs mértékkel használják. A sok kísértéssel járó s oly sok nagyra hivatott és nemesen szárnyaló életet tönkretevő szórakozások (tánc, kártya, szeszesitalok, dohányzás) terén Isten gyermekeihez illő mértékletes és megtartóztató életet élnek. (Titus 2:12)

Öltözködésükben és társadalmi érintkezésükben Isten gyermekeihez méltó magatartást tanúsítanak. 

Az SDG Szövetség tagjai a házas életet Istentől rendelt magasabb rendű lelki és testi életközösségnek tekintik, amelyre nem csak a hajadonoknak, hanem az ifjaknak is tiszta testtel és tiszta lélekkel kell készülniök. Az isteni alapon kötött és Isten törvényei szerint folytatott házaséletet természetszerűleg holtigtartónak és abból származó gyermekeket Isten áldásának tekintik.

Az SDG Szövetség tagjai Isten uralmának szükségességét vallják a nemzeti élet minden vonatkozásában. Szívük-lelkük minden erejével küzdenek a "Regnum Christianum" megvalósításáért. A magyar nemzet Istentől rendelt öncélúságát minden emberi érdek fölé helyezi. Teljes erejükkel küzdenek az ellen, hogy a magyar fajt azon a földön, amelyet Isten adott neki és ezredév viharaiban tartott meg számára, bárki háttérbe szorítsa. Az SDG Szövetség tagjai szívük mélyéig át vannak hatva annak a tudatától, hogy hazánkat az evangélium eszméivel szolgálhatják a legjobban.

Az SDG Szövetség tagjai vallják, hogy a gazdasági életben is Isten törvényeinek kell uralkodniok. Anyagi javaikat Istentől rájuk bízott értékeknek tekintik, amelyeknek az Ő törvényei szerint való felhasználásáért számadással tartoznak (Sáfárság).

Az SDG Szövetség tagjai minden erejükkel küzdenek a jobb és igazságosabb társadalmi rendnek békés eszközökkel való megteremtéséért. Vallják, hogy mindenkinek joga van a munkához és becsületes munkája után a tisztességes megélhetéshez. Isten törvényeinek alapján állva küzdenek az ellen, hogy az erősebb a gyöngét kizsákmányolja.

Egyházunknak a nemzeti művelődés terén századok folyamán végzett értékes szolgálatait anyagi erejük teljes megfeszítésével fenntartani, fejleszteni, és az új idők követelményeinek megfelelően kibővíteni kívánják.

Az SDG Szövetség tagjai át vannak hatva annak tudatától, hogy az irodalom és művészetnek is Isten dicsőségét kell szolgálnia, ennél fogva csak olyan irodalmi és művészeti termékeket és törekvéseket támogatnak, amelyek ezzel a nagy céllal nincsenek ellentétben.

Az isteni kijelentés alapján álló SDG Szövetség tagjai minden erejükkel küzdenek a vallást pótolni kívánó tanítások és törekvések (spiritizmus, teozófia és okkultizmus) stb. ellen, mint amelyek a lét nagy kérdéseit emberi okoskodás amúgy sem képesek megoldani."

 

1928. Balatonszárszói gyakorlati célkitűzések

"Nemzetünk boldogabb jövőjének megalapozására hivatott diákság érdekében az SDG Szövetség tagjai küzdenek:

  1. Jól berendezett, olcsó református internátusok és menzák (konviktusok) szervezéséért minden egyetemi városban, középiskoláink és szakiskoláink székhelyein.
  2. Küzdenek azért, hogy a szegény sorsú, tehetséges diákok tanulmányainak folytatása -Egyházunk százados tradícióihoz híven megfelelő alapítványok és intézmények létesítésével lehetővé tétessék.
  3. Egyházunknak a nemzetünk szempontjából is rendkívül értékes külföldi összeköttetéseire való tekintettel is szükségesnek tartják, hogy tehetséges ifjaink számára külföldi tanulmányutak és kirándulások, -alapítványok, állami ösztöndíjak, cserediákság, stb. útján - lehetővé tétessenek és megkönnyíttessenek.
  4. A szegény sorsú diákoknak ruhaneműkkel és tanszerekkel való ellátása, ingyen gyógykezelése érdekében erőteljes tevékenységet fejt ki. Küzd azért, hogy az egyetemi és nyilvános könyvtárak a diákok számára is könnyen hozzáférhetők legyenek. Küzd a beírási-,kollokviumi-, vizsga- és tandíjak leszállításáért. Küzd azért, hogy a diákok tanulmányaik idejére hazánkba is félárú vasúti kedvezményt kapjanak.
  5. Elengedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy az egyetemeket és főiskolákat látogató református ifjakkal és leányokkal az ilyen városokban lakó református családjaink eleven összeköttetést tartsanak fenn.
  6. Tagjait tehetségüknek és képesítésüknek megfelelő álláshoz segíti."
Feliratkozás Comments for "07. Az 1928. évi balatonszárszói elvi program" csatornájára