06. Szárszói konferenciák

 A konferencia szó, és ami mögötte tartalomként meghúzódik, igen sokféle értelmezést nyerhet. Teljesen más egy tudományos, vagy szakmai jellegű s ezektől teljesen eltérő egy egyházi -ifjúsági konferencia, attól függően, hogy 2-3 napos, vagy egy - kéthetes alkalmat jelent-e.

A szárszói konferenciákban kezdettől fogva volt azonos elem, akár alsós (10-14 éves), felsős vagy főiskolás jellegűek voltak, mert pl. a reggeli bibliatanulmányozás, megbeszélés elengedhetetlen részét képezte minden konferenciának, akárcsak a vitákat bevezető előadások. Az üdülő jellegű konferenciákon kevesebb volt a kötött műsor, a vezetőképzőknél viszont majdnem az egész napot kitöltötte a program.

A reggeli után bibliatanulmányozással kezdődött a nap. 10-15 fős csoportokban a telep területén és kint a Iikas-part fölött ugyanazt a biblia textust vették sorra minden csoportban. Ezt megbeszélés, imádság, esetleg imaközösség követte. Majd előadás hangzott el, hozzászólásokkal, vitákkal. A délután szabad volt fürdésre, játékra, kirándulásra. Estefelé még egy előadás következett, vacsora után pedig tábortűz műsorral, népdalokkal, zsoltárokkal.

Gyakran jártak szárszón külföldi látogatók is: hollandok, németek, amerikaiak, lengyelek, stb. Ha számuk nem is volt jelentős, rajtuk keresztül kapcsolat nyílt külföldi diákmozgalmakkal is. 1928-ban, a telep megnyitása évében pl. megfordult Szárszón Montgomery Róbert teológiai tanár, dr. Koenig, minneapolisi KIE-titkár, Pozsonyból hat tót evangélikus ifjú, Brealauból tizennégy porosz, Drezdából pedig tizennégy szász cserkész, Krakkóból egy lengyel KIE-titkár.Igen sok konferencián a bibliatanulmányozás során a "via aelutis"-t, az üdvösség útját vették sorra, s így megvitatták az elhívás-küldetés, megtérés, hit, újjászületés, megszentelődés bibliai alapozású kérdéseit. Ez volt az egyik nagy témakör, minek kapcsán a fiatalok Krisztus közelségébe kerültek, döntés elé állíttattak.

Magától értetődően nem maradhatott ki az Egyház problémaköre sem a konferenciák életéből, s ez nem csupán a gondok, feladatok felvázolását jelentette. Az 1934-es Memorandummal kapcsolatban a Konvent Elnöksége is állást kellett foglaljon.

Elmaradhatatlan része volt minden konferenciának legalább egy bibliamagyarázat, vagy előadás erejéig "az ifjúság örök sebe". Fónyad dezső fogalmazta meg így a szexuális élet örökké megoldásra váró kérdéseit. A tiszta élet, az önmegtartóztatás, a házasságra való felkészülés, a családi élet nehéz kérdésköre minden fiatal elmaradhatatlan vitatémája.

A konferenciákon szembesültek a résztvevők a magyarság létkérdéseivel: Trianon következményei, az ország elszakított területei, nemzetiségi és kisebbségi kérdések, földosztás, nemzeti szocializmus, szocializmus, jobb- és baloldal kérdései kerültek megvitatásra.

Magától értetődően a diákság lelki életének a kérdései is foglalkoztatták a résztvevőket. Az SDG Szövetség felavatott tagjai vállalták a rendszeres bibliaolvasást s minden felmerült problémára keresték a bibliai választ. Ez azonban nem vált a világtól elforduló, szemellenzős magatartássá. Ellenkezőleg: a teljes életre törekvés arra kötelezett, hogy a társadalom minden területére, egyház, család, hivatás, erkölcsi tisztaság és magyarság legkülönbözőbb kérdéseire is keressék a hívő ember számára elfogadható feleletet.

Az indulás

 

1928 nyarán még nagyobb részt a KIE vette igénybe a telepet. KIE cserkésztábor, -fiútábor, - üdülő és vezetői táboruk mellett a református KIE is külön konferenciával volt jelen.

Az SDG ekkor még csak egy főiskolás fiúkonferenciával, vezetői gyűlésével és a Közgyűlés itteni megtartásával indította útnak jövendő konferenciáit. A főiskolás konferencián hitbéli kérdések mellett "A magyar középosztály problémái" és "A kálvinizmus és nemzeti újjászületésünk" címmel is hangzottak el előadások. Ezen a konferencián fogalmazta meg a Szövetség "Elvi program"-ját. Ebből itt most pár gondolatot emelünk ki, teljes szövegét a Függelékben adjuk közre.

A program hangsúlyozza a tiszta családi életet, a sáfárság szükségességét. Felemelte szavát a jobb és igazságosabb társadalmi rend mellett. Olcsó internátust, menzát, tanulmányi alapítványok felállítását, ruha- és tanszer-segélyt, a vizsgadíjak leszállítását követelte.