Alapító levél (1921. július 10.)

Csonka-Magyarország négy református theológiájának Kilitiben konferenciázó ifjúsága (közül alulírottak) a következő határozatokat teszik magunkévá:

1. Mi, akik a konferencián részt vettünk Isten kegyelméből világosan megláttuk azt, hogy csak az lehet igazi lelkipásztor, aki találkozott lélekben Jézus Krisztussal, mint az ő személyes Megváltójával és aki élő összeköttetésben van az Örökkévaló Istennel. Kimondjuk tehát, hogy azokat, akiknek életében ez a találkozás sohasem történt meg és ez az összeköttetés hiányzik, nem tekintjük igazi lelkipásztoroknak. Ebből levonjuk azt a konzekvenciát magunkra nézve is - és lelkünk bensőséges vágyakozásával - a "csendes-órák" minél gyakoribb megtartása által arra törekszünk, hogy Isten kegyelmétől a mi életünkben is megtörténjen ama nagy találkozás.

2. A fenti határozati javaslat alapján lelkileg egynek érezvén magunkat, megalakítjuk a "Soli Deo Gloria" (S.D.G.) szövetséget, amelynek mindenki tagja, aki a fenti javaslatot magáévá teszi. A szövetségben semmiféle tisztséget nem szervezünk, de a szövetség az egyes teológiákon helyi csoportokat állít.

3. Elhatározzuk, hogy 1922 nyarán Somogykilitiben II. theologus-konferenciánkat megtartjuk, melynek megszervezésével az S.D.G. Szöv. exponenseit bízzuk meg.

4. Az S.D.G. Szöv., hogy maradandó emléket állítson; elhatározza, hogy egész lelkesedésével és munkaerejével hozzájárul a pápai theologus internátus létesítéséhez, e célra ünnepélyeket és gyűjtéseket rendeztet.

5. Elvben hozzájárul az S.D.G. Szöv. a "Teologus - Telep" létesítéséhez és Lajti Ferenc és Komáromi János testvérünket munkájukban támogatjuk, úgy a Theologus - Telep, valamint a "Theologus - könyvkereskedés és könyvkiadó vállalat létesítéséhez.

6. A kilitii konferencia tiszteletteljes kéréssel fordul a négy református egyházkerülethez, hogy a négy református theologián a valláspszichológia számára önálló tanszéket állítsanak fel.

7. A "Soli Deo Gloria" Szöv. jelmondatául választjuk: II. Timótheus 2. részének 3. versét: "Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze."

Az Úr 1921. esztendejében július hó 10. napján aláírtuk, és életünkkel pecsélteljük meg: