A Szent Biblia

Jn 1,14Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Jn 1,15János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én."
Jn 1,16Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
Jn 1,17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
Jn 1,18Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
Jn 1,19Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: "Ki vagy te?"
Jn 1,20Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta: "Én nem a Krisztus vagyok."
Jn 1,21Erre megkérdezték tőle: "Hát akkor? Illés vagy te?" De kijelentette: "Nem az vagyok." - "A próféta vagy te?" Így válaszolt: "Nem."
Jn 1,22Ezt mondták tehát: "Ki vagy? - hogy választ adhassunk megbízóinknak: mit mondasz magadról?"
Jn 1,23Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta."
Jn 1,24A küldöttek között voltak farizeusok is,
Jn 1,25és ezek tovább kérdezték őt: "Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta?"
Jn 1,26János így válaszolt nekik: "Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek,
Jn 1,27aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó."
Jn 1,28Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
Jn 1,29Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!
Jn 1,30Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én.
Jn 1,31Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt."
Jn 1,32Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta.
Jn 1,33Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.
Jn 1,34Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia."
Jn 1,35Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt,
Jn 1,36és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
Jn 1,37Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust.
Jn 1,38Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: "Mit kerestek?" Ők pedig ezt válaszolták: "Rabbi - ami azt jelenti: Mester -, hol van a lakásod?"

Oldalak